Cyanotypes – Cyanotypie

Is een lichtdrukprocédé dat enerzijds berust op de lichtgevoeligheid van bepaalde
ijzerzouten waarin driewaardige ijzerionen voorkomen.
Anderzijds wordt gebruik gemaakt van het verschijnsel dat verbindingen waarin
tweewaardige ijzerionen voorkomen, koppelen met verbindingen waarin driewaardige
ijzerionen aanwezig zijn en zodoende een blauwe kleurstof vormen

Est un procédé d’enregistrement des images basé d’une part sur la sensibilité
à la lumière de certains sels de fer contenant des ions ferriques,
et d’autre part sur le fait que des composés d’ions ferreux
se combinent avec des composés d’ions ferriques,
pour produire de cette façon un colorant bleu.